Privacyverklaring

Definities

 1. Privacyverklaring: deze privacyverklaring
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de diensten van Privinity
 3. Privinity: Privinity, Gildenweg 2, 8304 BC Emmeloord, info@privinity.com
 4. Website: https://www.privinity.com

Artikel 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

 1. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Privinity de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
 2. De persoonsgegevens die door Privinity worden verwerkt zijn onder andere:
  1. voor- en achternaam;
  2. e-mailadres;
  3. en eventueel andere contactgegevens die door de Gebruiker schriftelijk aan Privinity worden verstrekt.

Artikel 2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Privinity verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Privinity heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier.
 2. Privinity gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Privinity heeft verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor de totstandkoming van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

Artikel 3. Delen van persoonsgegevens met derden

 1. Privinity verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij Privinity daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechtelijke uitspraak.

Artikel 4. Verwijzingen naar andere websites en cookies

 1. Het kan zijn dat de website links bevat naar andere websites. Privinity is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze andere websites.
 2. Privinity gebruikt op haar website geen cookies om de Gebruiker gedurende zijn/haar bezoek op de Website te volgen. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van analytische cookies van derden.

Artikel 5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. De Gebruiker heeft recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Privinity. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de desbetreffende Gebruiker een verzoek bij Privinity kan indienen om de persoonsgegevens die Privinity over je beschikt in een computerbestand naar je of een andere, door jouw genoemde, organisatie te sturen.
 2. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging, een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar kan je sturen naar info@privinity.com.
 3. Privinity zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker.
 4. Om te voldoen aan een verzoek tot inzage zal Privinity de identiteit van de Gebruiker moeten vaststellen. Hiervoor zullen we zoveel mogelijk de informatie gebruiken die we al hebben geregistreerd. Het kan voorkomen dat Privinity om aanvullende informatie moet vragen. In alle gevallen zullen we gegevens die we gebruiken om je identiteit vast te stellen z.s.m. weer verwijderen nadat de identiteit is vastgesteld.
 5. Voorts wijst Privinity de Gebruiker erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6. Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard

 1. Privinity bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Privinity op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7. Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

 1. Privinity heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Mocht je de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@privinity.com.

Artikel 8. Wijzigingen in de privacyverklaring

 1. Privinity behoudt zich het recht voor de privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Privinity adviseert Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 11 januari 2024.

Artikel 9. Het toepasselijk recht

 1. Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de Gebruiker en Privinity worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

Privinity Privacy Platform

Privinity
Gildenweg 2
8304BC Emmeloord
The Netherlands
KvK: 92583008

Privinity is a brand of It’s Private B.V.

© 2024 Privinity